مطالب بلاگ های استادبوک را به گوگل معرفی کنید

م.ح.م.دملقب بمهدی فرزندامام عسگری ونرجس خاتون درتاریخ15شعبان255هجری درسامرامتولدشدندبهنگام نصب امامت5ساله بودندخلفای عباسی بااطلاع ازامامت ایشان واینكه اخرین امام منصوب خواهندبودتصمیم گرفته تابهرنحوی شده اورابكشندامامشیت پروردگارچیزدیگری بودوایشان ازنظرهاغایب شدنددرطول غیبت ایشان كه70سال انجامیدچهارنایب خاص برگزیدندوبعدازان درغیبت كبری قرارگرفتندتاباذن خداوندروزی ظهورفرمایندوجهان راپرازعدل ودادنمایندعصرامام مهدی رامیتوان به5دوره تقسیم نمود


 یك-عصرحضور - همان مهلت كوتاهی است كه پس ازرحلت پدردرمنظرعام بودند


 دو-عصرغیبت صغری - مدت70سال طول كشیددراین مدت4نفربنامهای عثمان بن سعیدعمری-محمدبن عثمان-حسینبن نوح-علیبن محمدسمری نیابت ایشان رابرعهده داشتند


سه-عصرغیبت كبری-درسال329هجری وبراساس مرقومه ایشان باخرین نایب خاص خوددوره غیبت كبری اغاز شدوتاكنون ادامه دارددراین عصربراساس روایتی منسوب بایشان امراداره دین بعهده فقیه عالم عادل باتقوی وشجاع است كه مسلمانان بایستی ازوی تقلیدوتبعیت كنندهم اكنون باتاسیس جمهوری اسلامی ایران حكومت ولایت فقیه همان نیابت انحضرت رابعهده داردبخشی ازمتن توقیع انحضرت باخرین نایب خودابوالحسن سمری6روزقبل ازمرگ درسال329هجری(...وسیاتی شیعتی من یدعی المشاهده الافمن ادعی المشاهده قبل خروج السفیانی والصیحه فهوكاذب مفتر...)


چهار –عصرظهور-درزمانی كه خداوند اراده فرمایند انحضرت ظهورمیكنندوتشكیل حكومت میدهند ریشه ستم وبیدادرابركنده وعدل ودادراجایگزین میسازندشرایط ظهور انحضرت وچگونگی تشكیل حكومت توسط انحضرت مشروحادركتب روآیات اسلامی امده است 


 امير المومنين لقب خاص علي ع وبقيه الله لقب امام مهدي است(1076تا1079)- درباره سادات خوب وبد(972تا976)


    پنج-عصررجعت-پس ازشهادت امام مهدی دونفرازامامان كه بشهادت رسیده اندبجهان بازمیگردندومدتی بحكومت جهان میپردازندیكی امام علی ودیگری امام حسین.مساله رجعت یكی ازامورمعتبرومسلم شیعه است وبنابرروایتی آیات82و83نمل دلالت بران دارد.پس ازپایان حكومت اندواثارپایان جهان اشكارشده وباصوراول اسرافیل جهان پایان مییابد.


رجعت(737)- وعلائم ظهور درج8(روضه كافي)


كسانيكه انحضرت را زيارت كرده اند- عثمان بن سعيد عمري(نائب اول ح857)- محمدبن عثمان( نايب دوم860)- حكيمه خاتون عمه ايشان و13 نفر ديگر(860تا874)


نهي ازذكر نام ايشان(875تا878)


در خصوص عصر غيبت ارزش عبادت ودينداري درانعصر وبرتري دينداران عصر غيبت(879تا912)


غير مجاز بودن تعيين وقت ظهور-


علت عدم تعيين داشتن اميد وارزوست كه موجب دوام زندگي ورشد وبيشرفت ميشود(932تا938)


يكي از دلايل غيبت امتحان الهي است(939تا944)


شناخت امام زمان مهم است نه تقدم وتاخر درظهور(945تا951)


درمورد كسانيكه ادعاي امامت بدروغ دارند(951تا963)


درموردامام مهدي(854تا859)


تايخ امام مهدي ع درحديث(1349تا1379)


جدول اصحاب حضرت صاحب (بحارالانوار)


 یاران انحضرت عبارتنداز


  شعیب بن صالح سپهسالارازطالقان 


  پيامبران: حضرت عیسی-ادریس-خضر-الیاس-یوشع-سلیمان 


  سلمان-مقداد-مالك اشتر-ابودجانه انصاری


    فرزندان امام حسن4نفر-فرزندان امام حسین12نفر


 اصحاب كهف7نفر-ازقوم موسی15نفر 


 بنی اسد2نفر-بنی تمیم4نفر-بنی قروه3نفر


 اذربایجان3نفر-اصفهان1نفر-برصه3نفر-بصره11نفر-بغداد7نفر- بیت المقدس4نفر-گرگان4نفر-گیلان7نفر-حبشه3نفر-حلب3نفر-خوارزم4 نفر-خوزستان4نفر-دیلان7نفر-ری9نفر-دامغان3نفر-سامره4نفر-س بزوار12نفر-شام2نفر-شیراز7نفر-طالقان12نفر-طبرستان2نفر-طو س7نفر-عقیل4نفر-غزنی3نفر-قم25نفر-كرس4نفر-كوفه12نفر-كرمان 4نفر-كوهستان12نفر-مازندران7نفر-ماوراءالنهر2نفر-مدینه2نف ر-مرو3نفر-مصر4نفر-مكران1نفر-مكه4نفر-نیشابور4نفر-واسط4نف ر-هند5نفر-یمن7نفر..........


محمدعلی به ابادی
ازهمه دوستان ممنونم
  • 22 بهمن, 1391
  • ·
  • لایک
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
Back To Top