مطالب بلاگ های استادبوک را به گوگل معرفی کنید

حسین فرزندعلی وفاطمه درسوم شعبان 4هجری درمدینه متولدشدوپس ازرحلت برادرامرامامت رابعهده گرفت مدت11سال این مسولیت رابعهده داشت.براساس دعوت مردم عراق ایشان حج رانیمه كاره رهاساخته وبجانب آن دیارشتافت وسرانجام با72تن یاران خوددرسرزمینكربلاشهیدوهمانجادفن شدند.ذیلابحادثه عاشوراویاران ایشان باختصاراشاره میگردد


تاريخ امام حسين درحديث(1247تا1267)-درموردامام حسين(773تا775)


  حادثه عاشورا


  زمان-روزدهم محرم سال61هجری درزمان حكومت یزیدبن معاویه ساعت8صبح تادوبعدازظهر   


 مكان-نینوآیاكربلای امروزی واقع دربین النهرین (عراق)


  نحوه ماجرا-


1-اولین تیرتوسط عمربن سعدفرمانده سپاه یزیدپرتاب شدوتیرباران سپاه اسلام شروع شد


 2-حمله كلی بسپاه اسلام اغازودراین مرحله38نفرازاصحاب امام شهیدشدند


  3-مبارزه تن بتن اغازشدودراین مرحله7نفردیكربشهادت رسیدند


 4-حمله باهلبیت اغازشدكه باشهادت تمامی انان جز5نفرذكوروحرم امام درساعت پایان میپذیرد


 5-باامدن قبیله بنی اسدبیاری امام سجادشهدارابخاك سپرده وهمگی باسارت بسوی شام روانه میشوند  درموردكسانی كه درعاشوراحضورداشته وبشهادت رسیدندبجدول شماره6درپایان كتاب مراجعه فرمائید.


الف:اهلبیت 25نفر1-علي اكبرفرزندامام


 2-علي اصغر فرزندامام


 3-جعفر فرزندامام


 4-عباس برادرامام


 5-عثمان   برادرامام


6-ابوبكر برادرامام


7-محمداصغربرادرامام


 8-جعفر     برادرامام


9-عبدا…   برادرزاده امام


 10-ابوبكر  برادرزاده امام


 11-قاسم    برادرزاده امام


12-مسلم بن عقيل(عموزاده)


 13-جعفر بن قيل( عموزاده)


14-عبدالرحمن بن عقيل (عموزاده)


15-عبدا… اكبر(عموزاده)


16-علي       (عموزاده)


۱۷-عون نوه عمو(جعفر)


18-عبدا… نوه عمو(جعفر)


19-عبيدا… نوه عمو(جعفر)


20-عبدا… فرزندمسلم


21-محمد فرزندمسلم


22-محمدبن ابوسعيدبن عقيل


23-يكنفرنوه عموازابولهب


 24-ابوالنياج بن ابوسفيان


 25-عبدا… بن بقطر(برادررضايي)


زندگان ذکوربعد ازعاشورا1-امام سجاد


 2-حسن بن حسن


 3-عمروبن حسن


 4-محمدبن عقيل


 5-قاسم عبدا… بن جعفر


ب:اصحاب 18نفر1-حبيب بن مظاهر(مسن ترين)


 2-علي بن مظاهر(برادرحبيب)


 3-يزيدبن مظاهر(برادرحبيب)


 4-زهيربن قين


 5-مسلم بن عوسجه(اولين شهيد)


-6سليمان(غلام امام)


 7-منحج (غلام امام)


 8-عبدا… عميركلبي


 9-همسرعمير


 10-فرزندعمير


11-سيف بن حارث همدان


 12-جناذه بن حارث انصاري


 13-عمربن جناذه


 14-جابربن حارث سلماني


 15-مالك بن انس باهلي


 16-نافع بن هل


  17-ابوثمامه صائدي


 18-سويدبن عمره(اخرين شهيد)


ج:انصار29نفر1-حربن يزيدرياحي


 2-مصعب بن يزيد(برادرحر)


 3-علي بن حر(فرزندحر)


4-ابوالشعثاء


 5-بريربن حضيرهمداني


6-عمربن قرظه انصاري


 7-سواربن ابي حمير


8-عبدا… بن عرزه


9-عبدالرحمن بن عبدا…


 10-مالك بن عبدا…


11-عمروبن مطاع


 12-شوذب(غلام او)


 13-برابن مغفل


14-ابن معقل اصبحي


 15-سعيدبن عبدا…


 16-عمر بن خالد


 17-مجمع بن عبدا…


 18-مجمع بن عبدا…


 19-حنظله بن اسعد


20-حجاج بن مروان


21-سعدبن حنظله


 22-عمروبن خالد


 23-يحيي بن سليم


 24-قره بن ابي غره


 25-خالدبن عمرو


 26-عمربن خالدازدي


 27-عبدالرحمن بن عرزه


 28-عايس بن ابي شبيب


 29-   اسلم بن عمر

Ali Bahmanabadi
خسته نباشید...
  • 23 بهمن, 1391
  • ·
  • لایک
محمدعلی به ابادی
متشکرم
  • 23 بهمن, 1391
  • ·
  • لایک
محمدعلی به ابادی
ازهمه ممنونم
  • 24 بهمن, 1391
  • ·
  • لایک
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
Back To Top