صفحه اصلی راهنمای استادبوک > راهنمای بخش آپلود تصاویر
راهنماهای مرتبط:
آپلود تصاویر آموزشی
نمایش تصاویر در داخل مطالب پس از آپلود تصویر در بخش مرتبط، Direct Link ارائه داده شده توسط وب سایت را در داخل مطالب خود با استفاده از ابزار ثبت کنید.  
 
  • پس از آپلود تصویر مورد نظر Direct Link for OSTADBOOK ارائه داده شده را کپی کرده و طبق مراحل زیر بداخل مطالب خود انتقال دهید.

  • لینک کپی شده را با استفاده از ابزار در قسمتی مناسب از پست مورد نظر خود، همانند شکل زیر اضافه کنید.

 ورود به راهنمای آپلود تصاویر آموزشی

 
ورود به وب سایت اصلی استادبوک
آپلود سنتر فایل | آپلود سنتر تصاویر | کوتاه کننده لینک
فروم های آموزشی | ویدیوهای آموزشی | صفحات اختصاصی | پرسش و پاسخ
امیدواریم اوقات آموزشی خوشی را در استادبوک سپری کنید.